Bekijk deze email in de browser
Nr. 17 -  4 juni 2021
Inhoud Nieuwsbrief
 • Kalender
 • Aankomende vervangingen
 • Kind op Maandag
 • Interne audit 20 mei
 • Formatie 2021-2022
 • Schoolreisje wordt vervangen door een schoolfeest
 • Oproep nieuwe leden regiegroep ouderbetrokkenheid
 
 
 • PWA in beeld!
 • Nationaal Programma Onderwijs
 • MR
 • Typecursus
 • Nationale buitenspeeldag


 

Kalender 

Di. 15 juni:
Schoolreis vervalt,
komt alternatief voor!

Wo. 16 juni:
AC-vergadering
Zo. 20 juni:
Vaderdag
Vr. 25 juni:
2e Rapport

Komende vervangingen

8 juni: Groep 2/3 (meester Arjan)
10 juni: Groep 2/3 (juf Gerdien)
18 juni: Groep 6A (meester Thomas)
21 juni: Groep 6A (juf Anita)
 

Kind op Maandag

Week 23 (07/06 - 11/06) – Wie had dat gedacht? 
Handelingen 9: 32-43 en 12: 1-19 
Petrus maakt de zieke Eneas beter en wekt Tabita op uit de dood. Later wordt hij gevangen genomen, maar in de nacht wordt hij bevrijd door de een engel.

 

Week 24 (14/06 - 18/06) – Een bijzonder verhaal 
Handelingen 13: 1-49 en 16: 11-18 
Paulus gaat op reis met een bijzonder verhaal. Hij vertelt de oude verhalen van Israël en hij maakt duidelijk dat die verhalen vervuld zijn met de komst van Jezus. In Filippi bevrijden Paulus en Silas een jonge vrouw van een geest die maakt dat ze de toekomst kan voorspellen.

Interne audit 20 mei

Donderdag 20 met jl. is heeft er op de PWA een interne audit plaatsgevonden. Binnen PCOGV worden alle scholen eens in de paar jaar bezocht door een auditteam bestaande uit een directeur, een intern begeleider en één of meerdere leerkrachten van andere scholen binnen ons bestuur. Net als bij een onderzoek vanuit de onderwijsinspectie kijkt het auditteam naar het schoolklimaat, resultaten en naar kwaliteit. Om dit te kunnen bepalen heeft het auditteam in 6 klassen lessen bezocht en is er uitgebreid gesproken met directie, IB, kinderen, de oudergeleding van de MR en met leerkrachten. Zo ontstaat er een breed beeld van de school.

Wij zijn blij en trots u te kunnen informeren dat het auditteam bijzonder positief is over de kwaliteit en ontwikkelingen op de PWA. Hierbij een samenvatting van de terugkoppeling:

+ Kinderen over de PWA: Kinderen (6 kinderen uit groep 7 en 8) geven aan zeer tevreden te zijn en blij te zijn met de leerkrachten en de uitleg die zij geven. Zij zijn positief over de veiligheid en sfeer en geven aan het fijn te vinden dat zij zelf werk kunnen plannen binnen het werken in circuit. Daarnaast wisten de kinderen het circuit goed uit te leggen aan het auditteam.

+ Ontwikkeling en communicatie: Ouders en leerkrachten geven aan dat zij tevreden zijn over de ontwikkelingen van de afgelopen jaren en de transparante communicatie, zowel binnen het team als naar ouders en kinderen.

+ Klimaat en kwaliteit: Het auditteam geeft aan rust in de groepen te zien. Er is sprake van veiligheid, een ontspannen sfeer, heldere routines en (werk)afspraken. Zij geven aan blije kinderen te zien. Kinderen zijn erg betrokken bij de lessen en er wordt doelgericht gewerkt. Het auditteam is enthousiast over het werken in circuit en geeft aan hier de meerwaarde van te zien. De kwaliteit staat zeer stevig, wat een voorwaarde is voor verdere ontwikkeling.

· Met en van elkaar leren: Het met en van elkaar leren op niveau van leerkrachten en kinderen kan naar een volgende fase gebracht worden. We hebben veel verschillende expertise en talenten binnen ons team. Hier kunnen we nog meer gebruik van maken.

· Differentiatie en verantwoordelijkheid: De basis is meer dan op orde. Nu is het van belang om verder te focussen op differentiatie, zodat kinderen bijv. niet allemaal evenveel en/of dezelfde stof hoeven te maken. Daarnaast is het van belang om verder in te zetten op planningsvaardigheden van kinderen en toenemende eigen verantwoordelijkheid. Dit alles past heel goed binnen het werken in circuit en was al een ontwikkelpunt voor de aankomende schoolplannen.

· Afstemming: Als laatste is het van belang om het werken in circuit goed te borgen. Sinds de meivakantie is er sprake van een duidelijke doorgaande lijn binnen het werken in circuit, zodat er een mooie opbouw in zit van de kleutergroepen tot en met groep 8. We zijn erg blij met deze werkwijze en we zien dat we kinderen in kleine instructiegroepjes gerichter kunnen begeleiden. Nu is het zaak om de groepsplannen hier goed bij aan te laten sluiten. Ook een ontwikkelpunt voor de komende tijd.

 

Al met al een hele mooie opbrengst, met name omdat het auditteam terugziet waar we hard aan gewerkt hebben en ontwikkelpunten teruggeeft die wij al voor ogen hebben voor de komende tijd. Zodra de nieuwe ontwikkelplannen klaar zijn en besproken zijn met de MR, kunt u van ons een overzicht verwachten met de ontwikkelpunten die komend schooljaar opgepakt worden. Deze zijn daarna ook terug te lezen in de informatiegids voor komend schooljaar.

Formatie 2021-2022

Het formatieproces vraagt dit jaar, gezien een uitdaging in leerlingaantallen, wat meer tijd. Wij zouden eind mei de groepsverdeling communiceren, maar helaas hebben we hier nog even tijd voor nodig. Binnen nu en 2 weken zullen wij de groepsverdeling voor komend schooljaar communiceren. Groepen waar een wijziging plaatsvindt, zullen hierover vooraf apart geïnformeerd worden. Niet lang daarna zal ook de personeelsverdeling volgen.

Schoolreisje wordt vervangen door een schoolfeest

Op de kalender staat op 15 juni een schoolreisje gepland. Het is vanwege de geldende maatregelen nog behoorlijk lastig om een schoolreisje te organiseren. We willen het schoolreisje niet uitstellen, aangezien niet zeker is of het dan bijv. in het najaar wel kan. Niks doen is wat ons betreft geen optie. In samenwerking met de activiteitencommissie (AC) hebben we ervoor gekozen om een schoolfeest te organiseren op 6 juli, in plaats van het schoolreisje. Het idee is om die dag in en rondom de school leuke activiteiten georganiseerd worden. Voor het schoolreisje wordt normaal een bijdrage van ouders gevraagd. Daarnaast draagt de AC ook per kind een bedrag bij. Om leuke activiteiten te kunnen organiseren zal ook nu de AC een deel per kind bijdragen. Daarnaast vragen we ook nu een bijdrage, maar dit zal een kleinere bijdrage zijn dan bij een schoolreisje het geval is. We gaan er samen een geweldig leuke feestdag van maken!

Oproep nieuwe leden regiegroep ouderbetrokkenheid

De regiegroep ouderbetrokkenheid vergadert zo’n 4 a 5 keer per jaar met enkele leerkrachten en de directie. Hierbij worden bijvoorbeeld punten als veiligheid om de school, communicatie tussen school en ouders en andere zaken besproken. Het gaat hierbij over het algemeen om praktische zaken, waarin de regiegroep als klankbordgroep fungeert voor de school en de directie. Momenteel zijn wij op zoek naar ouders die deel willen nemen aan de regiegroep en met ons mee willen denken. Geïnteresseerd? Dan kunt u contact opnemen met Mendy Meenderink op directie.wa@pcogv.nl . Bellen of haar even aanschieten bij de deur kan natuurlijk ook.

PWA in beeld!

Informatieflyer

De PWA heeft een flyer uitgebracht met informatie over de nieuwe schooltijden binnen het continurooster dat ingaat per aankomend schooljaar en info over de werkwijze op school. Deze gaat al rond op Facebook en zal binnenkort ook in de wijk rond geflyerd worden. De PWA flyer vindt u hier.

360 graden video, een kijkje in de PWA voor nieuwe ouders

In de meivakantie is er een 360 graden video opgenomen in de PWA. Hiermee kunt u virtueel door de school heen ‘lopen’ en in de (lege) klassen kijken. Dit geeft nieuwe ouders een beeld van de school. Op verschillende plekken in de video is meer informatie over de school te vinden. Momenteel wordt de video afgerond en worden de informatieblokjes toegevoegd. Zodra hij klaar is, zal de video op onze website te vinden zijn.

Nationaal Programma Onderwijs

De afgelopen tijd heeft u in de media vast gehoord of gelezen over het Nationaal Programma Onderwijs. Dit programma richt zich op herstel en ontwikkeling van het onderwijs tijdens en na corona. Hiervoor komt de komende 2,5 jaar in totaal € 8,5 miljard beschikbaar. Voor PCO Gelderse Vallei betekent dit dat we in de periode 2021-2023 ca. 2 miljoen euro per jaar ontvangen.

Inmiddels is er een menukaart beschikbaar waaruit scholen interventies kunnen kiezen die bij hun locatie passend zijn. Onze ambitie is om hierin keuzes te maken die duurzaam zijn en dus niet alleen op de korte, maar ook op de lange termijn zullen bijdragen aan kwalitatief beter onderwijs.

We hebben afgelopen periode ervaren dat wij samen (ouders, kinderen en personeel) zorgen voor goed onderwijs. Daarom zullen we u de komende periode informeren over interventies ten behoeve van de ontwikkeling van onze leerlingen.

Binnen PCOGV is er een projectgroep opgericht welke de scholen zullen ondersteunen bij het voorbereiden, inzetten en verantwoorden van de interventies. De MR van onze locatie zal hierover verder geïnformeerd worden en om instemming voor het definitieve plan worden gevraagd. Meer weten? Kijk het filmpje!

Medezeggenschapsraad (MR)

Afgelopen maandag hebben we een MR vergadering gehad.

We hebben zoals iedere vergadering weer de stand van zaken rondom de corona maatregelen besproken. En de uitdagingen hierbij rondom activiteiten zoals de eindmusical.

Verder zijn we ingegaan op de resultaten van de audit. De oudergeleding van de MR heeft deelgenomen aan deze audit. In deze nieuwsbrief vindt u hierover een verdere terugkoppeling.

Natuurlijk stond de formatie voor volgend schooljaar op de agenda. We hebben als MR hierover advies gegeven. Verder heeft Mendy ons meegenomen in de ontwikkeling van het schoolplan en de resultaten van de toetsen op groepsniveau. Tot slot zijn de PR activiteiten aan bod gekomen.

Kortom, we hebben weer veel besproken in de MR en onze input kunnen geven namens de ouders en leerkrachten.

De laatste MR vergadering van dit schooljaar is donderdag 1 juli. Heeft u opmerkingen of vragen voor de MR dan kunt u dit mailen naar mr.wa@pcogv.nl.

 

Groeten van de MR

Typecursus

Nationale buitenspeeldag

Copyright © *|CURRENT_YEAR|* *|LIST:COMPANY|*, All rights reserved.
*|IFNOT:ARCHIVE_PAGE|* *|LIST:DESCRIPTION|*

Ons adres:
*|HTML:LIST_ADDRESS_HTML|* *|END:IF|*

Mailing aanpassen?
U kunt hier uw voorkeuren aanpassen of direct uitschrijven.

*|IF:REWARDS|* *|HTML:REWARDS|* *|END:IF|*