Bekijk deze email in de browser

Aan: alle ouder(s) en verzorger(s)
Betreft: groepsverdeling 2019-2020
Datum: 14 juni 2019
 
  
 
Beste ouder(s)/verzorger(s),
 
De afgelopen weken zijn we druk bezig geweest met de groepsverdeling voor volgend schooljaar. Onderaan deze brief vindt u de groepen met daarbij de namen van de leerlingen. In deze brief wordt een toelichting gegeven op de keuzes die we gemaakt hebben.
 
Krimp
Komend schooljaar hebben we te maken met krimp. Er zijn minder leerlingen op school: de PWA is kleiner geworden. Dit heeft gevolgen voor het aantal groepen dat we op basis van het leerlingenaantal kunnen formeren. Het afgelopen schooljaar hebben we gedraaid met 13 groepen. Eigenlijk moesten we toen terug naar 12 groepen, maar vanwege het verbeterplan kreeg de PWA extra financiële ruimte om een 13e groep te formeren. Op de ouderavond van 25 juni zullen we u informeren over de stand van zaken met betrekking tot het verbeterplan. We zijn trots dat we kunnen melden dat we grote stappen gezet hebben. Om die reden gaan we ook terug naar een normale, financiële situatie, waarin we formeren op basis van het leerlingenaantal. Komend schooljaar zullen we gaan draaien met 10 groepen.
 

Groep Leerlingaantal
1/2a 27
1/2b 26
3 30
4 29
5a 22
5b 22
6a 24
6/7b 25
7a 28
8a 32

 
Onderbouw 1/2
In de onderbouw hebben we ouders de mogelijkheid gegeven om mee te denken met de groepsindeling. Hier is voor gekozen, omdat in de onderbouw vaak veel wisselingen zijn in groepen, vanwege instroom en kleuterverlenging. In bovenstaande aantallen is de instroom gedurende het jaar meegenomen. De instroom is verdeeld over beide kleutergroepen.
 
Groep 4
De huidige groepen 3 zijn erg klein. Vanwege de extra financiële ruimte vorig jaar, konden we deze kleine groepen formeren. Helaas is dat nu niet meer mogelijk en worden de groepen samengevoegd tot één groep 4.
 
Groep 8
Op dit moment draaien we met een groep 7/8. Het groep 8 gedeelte van die klas zal eind van dit schooljaar uitstromen naar het VO, waardoor er volgend jaar een ‘halve’ groep 8 zou ontstaan. De huidige groep 7a zal samengevoegd worden met groep 7b, zodat er één grote groep 8 gevormd kan worden.
 
Personeelsverdeling
De personeelsverdeling zal op de ouderavond van 25 juni en daarna per mail met u worden gecommuniceerd.  Bij de personeelsverdeling en de verdeling van de ondersteuning zullen we rekening houden met groepsgrootte.
 
Klik ik hier voor de groepsindeling. 

We hopen u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.
 
Met vriendelijke groet,
 
Team PWA
Copyright © *|CURRENT_YEAR|* *|LIST:COMPANY|*, All rights reserved.
*|IFNOT:ARCHIVE_PAGE|* *|LIST:DESCRIPTION|*

Ons adres:
*|HTML:LIST_ADDRESS_HTML|* *|END:IF|*

Mailing aanpassen?
U kunt hier uw voorkeuren aanpassen of direct uitschrijven.

*|IF:REWARDS|* *|HTML:REWARDS|* *|END:IF|*